รับสมัครตำแหน่ง : Jewelry Designer

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

รับสมัครตำแหน่ง : Jewelry Designer

International Jewelry Manufacturer & Exporter
คุณสมบัติผู้สมัคร: มีประสบการณ์การ, สามารถประสานงานกับผู้อื่น, มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์, สามารถทำงานในสถานการณ์กดดันได้เป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน: ถนนสีลม

วิธีการสมัคร - สมัครทาง E-mail: info.gems@inbox.lv