รับสมัคร Jewel CAD

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

รับสมัคร Jewel CAD

nantalak
บริษัท สุราจ เอ็น พาวัน เอ็มเอฟจี จำกัด
ดำเนินธุรกิจผลิตอัญมณีส่งออก ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 47/13 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร.02-7270309-10 แฟกซ์ 02-7270311 อีเมลล์ hr4@surajnpavan.com, nantalak.igwe@gmail.comมีความประสงค์รับสมัครพนักงานในตำแหน่ง Jewel CAD 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Jewel CAD (Urgently Required)

Qualification

· Thai nationality

· Male / Female

· Diploma or Bachelor's degree in any related fields

· At least 3 years work experiences in Jewelry Design

· Strong knowledge in Jewel CAD

· Good command in English

· Output oriented is required.