รับสมัคร กราฟิค 1 ตำแหน่งค่ะ

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

รับสมัคร กราฟิค 1 ตำแหน่งค่ะ

Inclear Co., Ltd.
ขึ้นไฟล์งานโดยใช้ JewelCAD (หรือ Rhino)
ควบคุมเครื่อง CNC

สนใจ ติดต่อ 02-6394971-3
หรือกรอกใบสมัครที่บริษัทพร้อมสัมภาษณ์

บริษัท อินเคลียร์ จำกัด
460/2-3 ถนนสุรวงศ์ สี่พระยา บางรัก กทม 10500
www.inclearjewel.com